Ethische code

 • Ethische gedragscode Glorieuze Relaties

  Deze gedragsregels zijn voor Glorieuze Relaties een concretisering van de volgende richtinggevende principes:

  • respect,
  • integriteit,
  • verantwoordelijkheid,
  • deskundigheid.

  De beroepsethiek situeert de cliënt in de relatie met de therapeut, coach en counselor als een volwaardige contractpartner. 
  Beroepscodes verduidelijken de spelregels die gelden binnen een specifieke beroepsgroep. Voor cliënten kan daaruit bescherming en garantie op degelijke en doorzichtige dienstverlening volgen. De cliënt mag aanspraak maken op rechten en vanuit het perspectief van de coach, counselor en therapeut zijn er plichten.

  Werken met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning.

  Glorieuze Relaties heeft de plicht om de autonomie van de cliënt, om volgens eigen overtuiging te leven, te eerbiedigingen. Glorieuze relaties houdt rekening met de complexiteit in zijn geheel en het welzijn van de cliënt. 
  Glorieuze Relaties hanteert dit als leidraad voor haar functioneren. Dit document op zichzelf kan niet bepalen of ik in mijn functie als coach, therapeut of counselor wel of niet de wet overtreedt. Ik tracht hiermee zo duidelijk mogelijk het gewenste gedrag te beschrijven.

  Bij al mijn handelingen zal ik mezelf de vragen stellen: “Wat is goed voor deze cliënt en handel ik in het belang van de cliënt?”

  Respect
  Respect betekent de cliënt de beschikking geven over de nodige informatie op zodanige wijze dat zijn keuzevrijheid erdoor bevorderd wordt.
  Respect tonen is iemand als een persoon erkennen ongeacht zijn verdiensten, status of macht, ongeacht de lastige situatie waarin hij kan verkeren. Dat impliceert dat Glorieuze Relaties steeds opnieuw moeite doet om onbevooroordeeld te kijken, zorgvuldig aandacht te geven en open te staan.

  Respect in de omgang met cliënten kan nooit los gezien worden van de andere principes:
  Integriteit is een voorwaarde om eerlijk informatie te geven.
  Verantwoordelijkheid helpt bij het maken van keuzes om het beroepsgeheim wel of niet te doorbreken.
  Deskundigheid is nodig om een juiste inschatting te maken van mogelijke verwikkelingen.

  Integriteit
  Onder het principe Integriteit behartigt Glorieuze Relaties waarden als:
  Eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, liefde voor waarheid.
  Integriteit impliceert een innerlijk component: “de waarheid omtrent zichzelf kennen”,  zelfkennis en individuele discipline.
  Integer gedrag is niet hetzelfde als onberispelijk gedrag, integer gedrag kan gepaard gaan met zoeken en fouten maken.
  Integer handelen veronderstelt zelfrespect en innerlijke sterkte om druk van buiten af te weerstaan.

  Glorieuze relaties zal geen persoonlijke, religieuze, ideologische of politieke belangen bevorderen.
  Geschenken, meestal goed bedoeld door de cliënt, zal Glorieuze Relaties niet in ontvangst nemen.
  Glorieuze Relaties zal familieleden, vrienden of collega’s niet in therapie nemen.

  Een professionele relatie is een asymmetrische relatie, waarin de cliënt in een meer afhankelijke en kwetsbare positie verkeert. Intiem seksueel contact in de professionele relatie is altijd schadelijk en verboden. Er zijn echter voldoende wetenschappelijke bewijzen dat niet-seksuele aanrakingen de cliënt ten goede komen en ethisch verantwoord zijn.

  Verantwoordelijkheid
  Verantwoordelijkheid houdt in dat Glorieuze Relaties verondersteld wordt te reageren op de nood van de cliënt; dat appèl wordt serieus genomen.
  Om machtsmisbruik tegen te gaan, zijn er minimale verplichtingen, omschreven als aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid.
  Deze verantwoordelijkheid houdt in dat gedragsregels uit de ethische beroepscode en de wetgeving gekend zijn en nageleefd worden. Glorieuze Relaties kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van die regels en juridisch vervolgd worden.
  Ook wanneer men volgens de regels werkt, kan men falen en anderen schaden. Hierbij is het besef van persoonlijke en structurele beperkingen belangrijk: de realiteit heeft een negatieve kant waarin iedereen terecht kan komen zonder het echt te willen.
  Verantwoordelijkheid veronderstelt moed en dàt te doen waarvan men weet dat het juist is vanuit het geweten voor een groter belang, of het welzijn van de ander.

  Glorieuze Relaties hanteert de vuistregel: bij een vermoeden dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen, laat men mogelijk schadelijke interventies achterwege.
  Glorieuze Relaties heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en getuigt van verantwoordelijkheid en zorg.

  Glorieuze Relaties houdt zich aan hedendaagse beroepsethiek vanuit verantwoordelijkheid, respect en integriteit en zal bewust handelen en daarbij:

  • welzijn van anderen bevorderen,
  • geen schade veroorzaken,
  • eerlijk zijn,
  • betrouwbaar zijn.

  Deskundigheid
  Glorieuze Relaties ziet ethische deskundigheid ook als een deskundigheid en onderkent haar grenzen en neemt geen opdrachten aan waarvoor zij de deskundigheid mist en gebruikt geen methoden waarvoor zij onvoldoende gekwalificeerd is. Het inroepen van ondersteuning en advies is nodig vanwege persoonlijke beperkingen.
  Glorieuze Relaties voelt zich verplicht om de vakbekwaamheid in stand te houden, door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

  Informatieplicht, recht op vrije deelname en inzagerecht
  Glorieuze Relaties mag slechts een professionele relatie aangaan met de cliënt indien deze daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, gebaseerd op degelijke informatie.
  Informatie over de voortgang van de therapie, coaching en counseling moet eveneens ter beschikking staan van de cliënt.
  Glorieuze Relaties evalueert de werkwijze met de cliënt en de cliënt heeft ook steeds het recht op inzage in zijn dossier waarin de therapeut een beschrijving geeft van de begeleiding bij de cliënt en van hun professionele samenwerking.
  Glorieuze relaties zal concrete gebeurtenissen, uitspraken, houdingen en gedragingen van de cliënt weergeven en zo objectief mogelijk vermelden in het dossier.
  Glorieuze relaties heeft het recht om een parallel dossier bij te houden waarin eigen aantekeningen staan. Deze persoonlijke notities zijn werkaantekeningen voor de eigen professionele ontwikkeling.

  Geheimhouding
  Therapeuten en counselors zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

  Geheimhouding heeft steeds prioriteit, tenzij de cliënt Glorieuze Relaties ontslaat van zijn zwijgplicht en wanneer de therapeut oordeelt dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen.
  Indien Glorieuze Relaties de geheimhouding doorbreekt, brengt zij, indien mogelijk, de betrokken cliënt op de hoogte. Zijn informatie mag zich dan niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden vereist is. Indien Glorieuze Relaties zich niet aan geheimhouding kan houden omdat er een externe opdrachtgever is, of Glorieuze Relaties verplichtingen heeft ten op zichte van het team of organisatie waarvoor hij werkt, dan wordt de cliënt daarover vooraf duidelijk geïnformeerd en de cliënt heeft het recht te weten wat er aan anderen wordt meegedeeld.

  Klachtenprocedure
  Iedereen heeft recht op goede zorg. Wat goede zorg is, heeft de overheid wettelijk vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de Wkkgz is geregeld dat een zorgaanbieder een laagdrempelige klachtprocedure moet hebben. Naast de cliënt kunnen ook naasten of vertegenwoordigers van de cliënt een klacht indienen.

  Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er een onafhankelijk persoon is, die degene met een klacht bijstaat. De klachtenprocedure is er in eerste plaats op gericht dat de klager en de zorgaanbieder tot een voor beiden goede oplossing komen. Als dat niet lukt, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

  Bron:
  Beroepsethiek. Prof.dr. Mia Leijssen. KU Leuven.